Categorie: Nieuws

De bewuste keuze voor het zelfstandig ondernemerschap moet centraal staan in een oplossing voor de problemen rond de Wet DBA, vindt de branchevereniging. Daarmee maak je toetsing aan de gezagsverhouding bij de zelfstandig ondernemer overbodig. Het zou bovendien verstandig zijn oplossingen eerst in de praktijk te toetsen.

De Wet DBA is als vervanger van de VAR nooit in de praktijk getoetst en daar ondervinden we nog steeds de nadelen van. Maandag 3 september organiseert minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees met de staatssecretarissen van Economische Zaken, Mona Keijzer, en Financiën, Menno Snel, een vervolgoverleg Werken als Zelfstandige. De NBBU zal op die bijeenkomst pleiten voor nieuwe criteria voor zelfstandig ondernemerschap en pilots om deze criteria te ontwikkelen. Meerdere veldpartijen, bijvoorbeeld uit de bouw, scharen zich achter dit voorstel. De ideeën van de NBBU zijn in nauwe samenwerking met Bouwend Nederland en Zelfstandigen Bouw tot stand gekomen.

Vasthouden aan het toetsen van een al dan niet bestaande gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is ongewenst. Hierbij doemt hetzelfde probleem op als bij de Wet DBA, complexe toetsing van een moeilijk te definiëren concept met onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers tot gevolg. Uiteindelijk leidt dit niet tot een oplossing voor het probleem waarvoor de Wet DBA in het leven werd geroepen: gedwongen ondernemerschap aan met name de onderkant van de arbeidsmarkt bestrijden.

Toets alternatieven eerst


De les die we uit de Wet DBA kunnen trekken, is dat alternatieven eerst in de praktijk uitgeprobeerd moeten worden alvorens ze te verankeren in wet- en regelgeving. Ondertussen blijft de wens bestaan om een duurzame oplossing te realiseren. Deze na te streven oplossing moet voldoen aan twee uitgangspunten:

1. Aan het werknemerschap wordt niet getornd. De definitie van de arbeidsovereenkomst blijft ongewijzigd;

2. De beoordeling van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vindt plaats aan de hand van nader vast te stellen – en gedragen – criteria van zelfstandig ondernemerschap.

Bewust ondernemerschap


De NBBU verzoekt het tweede uitgangspunt leidend te maken in het vervolgoverleg en hierbij de bewuste keuze voor het zelfstandig ondernemerschap centraal te stellen. De beoordeling van dit ondernemerschap stimuleert volwaardig ondernemerschap, maakt toetsing aan een gezagsverhouding daarmee overbodig en neemt de onzekerheid weg bij opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Pilots om toetscriteria te ontwikkelen


Wij stellen branchebrede pilots in meerdere sectoren voor om de beoordeling van het zelfstandig ondernemerschap uit te proberen. In deze pilots vindt de beoordeling plaats aan de hand van nader

vast te stellen criteria. Uiteindelijk leveren de resultaten van de pilots praktijklering op om tot een werkbare en gedragen langetermijnoplossing te komen van deze weerbarstige problematiek.

De conceptpilots liggen klaar


Piet Meij, hoofd sociaaleconomische zaken van de NBBU, benadrukt: “We hebben conceptpilots voor onder andere de zorg en de bouw klaarliggen. Daarmee kun je morgen al aan de slag. Hiermee toetsen we in de praktijk op welke wijze opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar contracteren. We zoeken aansluiting bij de voorstellen van het kabinet, zoals opt-out, indicatie van een minimumtarief en de webmodule, en kijken naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ondernemersovereenkomst. Die sluit uit dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk is het uitgangspunt altijd dat de zzp’er bewust voor het ondernemerschap kiest en ondernemer is.”

Download het voorstel van de NBBU voor veldpartijen voor het vervolgoverleg Werken als Zelfstandige


Bron: www.nbbu.nl

 

Terug naar overzicht